کتاب تحصیل در رشته پزشکی؛ داخل يا خارج از کشور؟

58,000تومان

در این کتاب مروری بر تجارب دانشجویان رشته پزشکی در خارج از کشور نظیر روسیه، مجارستان، هند و سایر کشورها شده است.